Handelsbetingelser

Themsen Health ApS’ generelle salgs- og leveringsbetingelser – forbruger (B2C)

Leverandøren:
Themsen Health ApS
CVR-nr.: 43448641
Værkstedsgården 8, 1.
2620 Albertslund
info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk

Anvendelsesområde: 

Enhver aftale indgået mellem Leverandøren og Leverandørens kunde (herefter Kunden) er underlagt nærværende forretningsbetingelser.

Aftalens indgåelse: 

Afgivelse af ordre og betaling herfor via Leverandørens hjemmeside, er en juridisk bindende aftale, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Leverandøren. Henset til den generelle efterspørgsel på værnemidler forbeholder Leverandøren sig dog at hæve/annullere aftalen indenfor 5 hverdage efter aftaleindgåelsen, såfremt Leverandøren ikke kan levere ordren indenfor den aftalte tid som følge af, at varen er udsolgt, i restordre eller lignende. I tilfælde af Leverandørens ophævelse/annullering af aftalen i henhold til det foregående, vil Leverandøren straks tilbageføre Kundens betaling.

Betaling: 

På Leverandørens hjemmeside kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard, JCB, Maestro og MobilePay. Leverandøren tillægger ikke gebyr på betalingskort. I forbindelse med at betalingstransaktionen gennemføres, vil Kundens betalingsoplysninger blive gemt, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gået igennem.

Levering: 

Varer leveres til brofaste øer indenfor 3-4 dage, medmindre andet er oplyst i forbindelse med Kundens valg af varen. Leverandøren leverer kun til brofaste øer. Leverandøren tilbyder levering med GLS.

Fortrydelsesret: 

Ved handel på Leverandørens hjemmeside har Kunden 14 dages fortrydelsesret. Kundens fortrydelsesfrist starter, når Kunden har modtaget varen. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende, hvis der er sket brud på emballering, forsegling, eller varerne på anden måde er taget i brug efter levering til Kunden. Fortryder Kunden købet, skal Kunden meddele dette til Leverandøren inden fortrydelsesrettens udløb. Meddelelse skal ske til Leverandørens e-mailadresse. Vil Kunden gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden returnere den eller de købte varer, som Kunden ikke ønsker til: Themsen Health ApS, Værkstedsgården 8,1., 2620 Albertslund.

Kunden afholder omkostningerne forbundet med returnering af det købte.

Reklamationsret:

Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb. Når Kunden handler på Leverandørens hjemmeside har Kunden 24 måneders reklamationsret, hvis der er mangler ved det købte. Det betyder, at Kunden som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Ønsker Kunden at reklamere over et produkt, skal Kunden kontakte Leverandøren på info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk. Bliver Kundens reklamation godkendt, så sender Leverandøren en returlabel til Kunden, så Kunden kan returnere produktet uden omkostninger for Kunden. Kunden skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at Kunden har opdaget manglen ved varen. Hvis Kunden reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Varen sendes til: Themsen Health ApS, Værkstedsgården 8,1., 2620 Albertslund.

Leverandøren modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Disse generelle salg- og leveringsbetingelser fratager ikke Kunden sine rettigheder i henhold til dansk lov. Købelovens regler om mangler finder således anvendelse.

Klage: 

Hvis Kunden vil klage over et køb hos Leverandøren, skal Kunden rette henvendelse til Leverandøren på telefon 69167614 eller info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk.
Hvis Kunden og Leverandøren ikke finder en løsning sammen, kan Kunden klage til følgende instanser: Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg
Center for Klageløsning, via Klageportalen for Nævnenes Hus:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-ogforbrugerklagenaevnet/EU-Kommissionens online klageportal. Denne er særligt relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land: www.ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage vedrørende købet skal Kunden angive Leverandørens emailadresse: info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse: 

Leverandøren tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Værneting: 

Enhver indenretlig tvist mellem parterne, som direkte eller indirekte udspringer af den indgåede aftale, skal afgøres efter dansk ret og med Københavns Byret som værneting.

Themsen Health APS’ generelle salgs- og leveringsbetingelser – erhverv (B2B)

Leverandøren:

Themsen Health ApS
CVR-nr.: 43448641
Værkstedsgården 8, 1.
2620 Albertslund
info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk

Anvendelsesområde:

Enhver aftale indgået mellem Themsen Health APS cvr. nr. 43448641, (herefter Leverandøren) og kunden (herefter Kunden) er underlagt nærværende forretningsbetingelser.

Aftalens indgåelse: 

Kunden accepterer bindende at købe det antal varer der fremgår i ordrebekræftelsen, til den angivne pris.

Levering: 

Åndedrætsværn, ansigtsmasker, håndsprit og øvrige produkter tilstræbes levering indenfor 3-4 dage, efter at kunden accepterer ordren.

Pris og betalingsbetingelser: 

Varens pris og betalingsbetingelser er bindende. Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra leveringsdato, medmindre andet er anført i Leverandørens ordrebekræftelse. Priserne er anført i ordrebekræftelsen og er angivet i DKK både inklusive og eksklusive moms, og til priserne skal tillægges leveringsomkostninger, der vil variere af ordrens størrelse, dog minimum 75 kroner + moms. Ved forsinket betaling påløber renter, 2% pr. påbegyndt måned. Leverandøren er berettiget til at opkræve rykkergebyr på DKK 100,00 ekskl moms per rykker, såfremt Kunden ikke betaler i overensstemmelse med retningslinjerne herfor. Såfremt Kunden fortsat ikke betaler er Leverandøren berettiget til at sende sagen til inkasso efter gældende inkassoregler. Såfremt Kunden går konkurs, træder i betalingsstandsning, indleder forhandling om opnåelse af akkord eller lignende eller er forsinket med betaling af købesummen, er Leverandøren berettiget til at standse alle leverancer, som endnu ikke fysisk er overdraget til køber. Alle priser angivet på hjemmeside o. lign. er vejledende, og Leverandøren tager forbehold for ændringer og fejl.

Forbehold for prisstigning ved årsaftaler:

For de kunder der indgår en årsaftale med faste løbende leverancer af handsker over en periode på 12 måneder, forbeholder Leverandøren sig ret til at justere priserne hver 3. måned, som følge af den ekstraordinære situation på markedet med stigende energipriser, inflation og krig i Ukraine.

Ejendomsforbehold: 

Levering sker fra lager, med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af begge parter. Risikoen overgår til Kunden ved levering. Leverandøren bevarer ejendomsretten til varerne, indtil Køber har betalt for den leverede vare.

Forsinkelser: 

Leverandøren gør opmærksom på risiko for forsinket levering, på grund af den ekstraordinære efterspørgsel i øjeblikket. Leverandøren fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med forsinket levering. Forsinket eller mangelfuld levering af de ovennævnte produkter berettiger ikke Kunden til at ophæve aftalen.

Undersøgelses- og reklamationspligt: 

Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler eller misligholdelse overfor Leverandøren, er Kunden forpligtet til at reklamere straks og inden 2 arbejdsdage efter levering, skriftligt på info@remove-this.themsenhealth.remove-this.dk.

Såfremt Kunden ikke indenfor 2 arbejdsdage skriftligt tager forbehold for mangler eller skader eller skriftligt reklamerer over for Leverandøren for sådanne mangler eller skader, bortfalder Kundens ret til at gøre mangler eller skader gældende over for Leverandøren.

Returnering og tilbagelevering: 

Varer tages alene retur efter forudgående skriftlig aftale mellem parterne, og såfremt varen er ubrugt og i ubrudt emballage.

Produktansvar:

Leverandøren hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af goodwill eller andet indirekte tab som følge af produktskade.

Opbevaring:

Produktet skal opbevares tørt og frostfrit. Da nitrilhandsker er lavet af organisk materiale kan de påvirkes af temparaturudsving og skal opbevares i en temperatur mellem 10-39 grader celsius. Produktet leveres i kolli af 10 stk æsker hvor æskerne er placeret på højkant. Ved levering skal kasserne opbevares på siden så de enkelte æsker ikke står oprejst da tyngdekraften kan påvirke hvor sammenpressede handskerne bliver ved længere tids opbevaring. Bemærk at det betyder at kasserne skal opbevares med pilene pegende til siden og ikke opad. Ved reklamationer skal det kunne dokumenteres hvordan produktet er blevet opbevaret.

Værneting: 

Enhver tvist mellem parterne som direkte eller indirekte udspringer af den indgåede aftale skal afgøres efter dansk ret og med Københavns Byret som værneting.